Friday, November 25, 2011

ishq hai apne usolon pe azal se qaim

ISHQ hai apne usolon pe azal se qaim,
Imtehan jiska bhi leta hai ria'yat nahi karta

No comments:

Popular Posts